جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home مشاهده مطلب-objectview ارتباط با ما-contactus پیش ثبت نام-preregistration گالری-gallery
آر اس اس-rss
آزمون 26 بهمن دوم 2-amon26-11-2
آزمون 29 فروردین دوم 2-azmon29-2-2
آزمون 3 اسفندسوم2 -azmon3-12-3
آزمون 10 اسفند دوم 2-azmon12-9-2
آزمون 10 اسفند سوم 2-azmon12-9-3
آزمون 12 اردیبهشت دوم2-azmon2-0-12
آزمون 12 اردیبهشت سوم 2-azmon2-2-12
آزمون 12 اسفند دوم2-azmon12-12-2
آزمون 12 اسفند سوم2-azmon12-12-3
آزمون 12 بهمن -azmon12 bahman
آزمون 14 بهمن سوم دو-azmn 14-11-3
آزمون 17 اسفند دوم 2-azmon12-17-3
آزمون 17 اسفند دوم 2-azmon17-12-2
آزمون 18 بهمن سوم دو-azmonnori18
آزمون 19 بهمن دوم/ 2-onlineexme190
آزمون 21 بهمن دوم 2-azmon21-11-99
آزمون 22 اسفند دوم2-azmon22-1-2
آزمون 22 فروردین سوم 2-azmon22--1
آزمون 23 آذر دوم-azmon2-223
آزمون 23 آذر سوم2-azmon23-3-2
آزمون 24 فروردین دوم 2-azmon1-2-24
آزمون 24 فروردین سوم 2-azmon 3-1-24
آزمون 26 بهمن سوم 2-azmon26-11-3
آزمون 28 بهمن ذوم2-AZMON28-11-2
آزمون 28 بهمن سوم دو-AZMON28-11-3
آزمون 29 فروردین سوم 2-azmon 29-2-3
آزمون 3 اسفند دوم 2-azmon13-9-2
آزمون 31 فروردین دوم 2-azmon 31-1-2
آزمون 31 فروردین سوم 2-azmon31-1-3
آزمون 5 آذز -azmon 5azar
آزمون 5 اسفند دوم2-azmon5-12-2
آزمون 5 اسفند سوم2-azmon5-12-3
آزمون 5 فروردین دوم 2-azmon2-5-2
آزمون 5 فروردین سوم2-azmon-5-2-3
آزمون 7 اردیبهشت سوم 2-azmon 3-2--7
آزمون 7 اردیبهشت دوم 2-azmon 7-2-2
آزمون 7 دی دوم 2-7-2
آزمون 9 دی سوم 2-9-2
آزمون 9 دی شاهوردی-azmon9dey2
آزمون آنلاین پنجم 4 آذر -azmon online panjom 4 azar
آزمون آنلاین پنجم 4 آذر -panjom online
آزمون آنلاین خانم هاشمی 12 اسفند -AZMON KHANOM HASHEMI 12 ESFAND
آزمون آنلاین خانم هاشمی 17 اسفند -azmon kelas khanom hashemi 17 esfand
آزمون آنلاین خانم هاشمی 24 فروردین -azmon online khanom hashemi 24 farvardin
آزمون آنلاین خانم هاشمی 5 اردیبهشت -azmon online khanom hashemi 5 ordibehesht
آزمون آنلاین خانم هاشمی 7 اردیبهشت -azmon khanom hashemi 7 ordibehesht
آزمون آنلاین خانم همتی 17 اسفند -azmon khanom hemati 17 esfand
آزمون آنلاین خانم همتی 24 فروردین -azmon onlin hemati 24 farvardin
آزمون آنلاین دوم 1 بیست و شش بهمن -azmon kelas dovom 1 bisto sheshbahman
آزمون آنلاین دوم 2 نه آذر -azmon dovom 2 noh azar
آزمون آنلاین سوم 2 چهار آذر -azmon sevom 2 chahar azar
آزمون آنلاین ششم 28 بهمن -azmon online sheshom 28 bahman
آزمون آنلاین ششم 4 آذر -4azar sheshom
آزمون آنلاین کلاس پنجم 12 اسفند -AZMON KELAS PANJOM 12 ESFAND
آزمون آنلاین کلاس پنجم 18 آذر -azmon kelas panjom 18 azar
آزمون آنلاین کلاس پنجم 24 فروردین -azmon kelas panjom 24 farvardin
آزمون آنلاین کلاس پنجم 29 فروردین -azmon kelas panjom 29 farvardin
آزمون آنلاین کلاس پنجم 7 اردیبهشت -AZMON ONLIN KELAS PANJOM 7 ORDIBEHESHT
آزمون آنلاین کلاس پنجم 9 دی -azmon online kelas panjom 9 dey
آزمون آنلاین کلاس چهارم 24 فروردین -azmon kelas chaharom 24 farvardin
آزمون آنلاین کلاس چهارم 3 اسفند -AZMON KELAS CHAHAROM 3 ESFAND
آزمون آنلاین کلاس چهارم 5 اردیبهشت -azmon kelas chaharom 5 ordibehesht
آزمون آنلاین کلاس سوم 1 چهارده بهمن -azmon kelas sevom 1 chahardah bahman
آزمون آنلاین کلاس ششم 29 فروردین -azmon sheshom 29 farvardin
آزمون اول 1آذر-azmon aval1
آزمون اول 2 آذز -2
آزمون پایه 2/1 اول آذر 99-onlineexme23
آزمون پایه 2/1 دوم آذر 99-2-1-99
آزمون پایه پنجم 2آذر 99-onlineexme50
آزمون پایه چهارم 2 آذر-azmon4-2
آزمون پایه چهارم 2 آذر جدید-azmon4-2-2
آزمون پایه دوم 1 چهارم آذر-onlineexam2
آزمون پایه دوم 2چهارم آذر-onlineexam22
آزمون پایه سوم 1 چهارم آذر-onlineexam23
آزمون پنجم 5 اسفند -azmon panjom 5 esfand
آزمون چهارم 4 آذر -onlin 4 azar
آزمون خانم هاشمی 28 بهمن -azmon khanom hashemi 28 bahman
آزمون خانم هاشمی 29 فروردین -azmon khanom hashemi 29 farvardin
آزمون خانم هاشمی 31 فروردین -azmon khanom hashemi 31 farvardin
آزمون خانم هاشمی 5 اردیبهشت -azmon khanom hashemi 5 ordibehesht
آزمون خانم هاشمی 5 اسفند -azmon khanom hashemi 5 esfand
آزمون خانم هاشمی سوم اسفند -AZMON KHANOM HASHEMI SEVOM ESFAND
آزمون خانم همتی 10 اسفند -azmon khanom hemati 10 esfand
آزمون خانم همتی 12 اسفند -AZMON KHANOM HEMATI 12 ESFAND
آزمون خانم همتی 22 فروردین -azmon khanom hemati 22 farvardin
آزمون خانم همتی 26 بهمن -azmon khanom hemati 26 bahman
آزمون خانم همتی 29 فروردین -azmon khanom hemati 29 farvardin
آزمون خانم همتی 31 فروردین -azmon khanom hemati 31 farvardin
آزمون خانم همتی 5 اردیبهشت -azmon khanom hemati 5 ordibehesht
آزمون خانم همتی 5 اسفند -azmon khanom hemati 5 esfand
آزمون خانم همتی 7 اردیبهشت -azmon khanom hemati 7 ordibehesht
آزمون دوم 1 یازده آذر -azmon dovom 1 yazdah azar
آزمون دوم 2 14 دی-2-14
آزمون دوم 2 16 دی-azmon22-16
آزمون دوم 2 2 آذر -azmon online
آزمون دوم 2 2 آذر -exame online
آزمون دوم 2 4 آذر مه سیما -azmon 4 azar mah sima
آزمون دوم2-azmon 2-2-25
آزمون ساز آنلاین-examiner
آزمون سوم 1 چهار آذر -azmon sevom 1 chahar azar
آزمون سوم 1 مجدد 9 آذر -azmon sevom 1 mojadad
آزمون سوم 2 /21 بهمن-2-21azmon
آزمون سوم 2 13دی-azmonnorii
آزمون سوم 2 16 دی-2-16
آزمون سوم 2 2 آذر-azmon sevom 2
آزمون ششم 2 آذر -azmon onlin exam
آزمون ششم 2 آذر2 مجدد-azmon6-2-2
آزمون کلاس 2/1 16 دی -azmon dovom 1 16 dey
آزمون کلاس 2/1 چهار ده دی -azmon kelas dovom 1 14 dey
آزمون کلاس 2/1 دوازده بهمن -azmon kelasdovom 1 davazdah bahman
آزمون کلاس اول -online exme
آزمون کلاس اول-azmon kelas aval
آزمون کلاس پنجم 10 اسفند -azmon kelas panjom 10 esfand
آزمون کلاس پنجم 10 اسفند -10 esfand panjom
آزمون کلاس پنجم 11 آذر -azmon kelas panjom yazdah azar
آزمون کلاس پنجم 12 بهمن -azmon kelas panjom 12 bahman
آزمون کلاس پنجم 14 بهمن -azmon kelas panjom 14 bahman
آزمون کلاس پنجم 14 دی -azmon kelas panjom 14 dey
آزمون کلاس پنجم 16 آذر -azmon kelas panjom 16 azar
آزمون کلاس پنجم 16 دی -azmon kelas panjom 16 dey
آزمون کلاس پنجم 17 اسفند -azmon kelas panjom 17 esfand
آزمون کلاس پنجم 19 بهمن -AZMON KELAS PANJOM 19 BAHMAN
آزمون کلاس پنجم 21 بهمن -azmon kelas panjom 21 bahman
آزمون کلاس پنجم 22 فروردین -azmon kelas panjom 22 farvardin
آزمون کلاس پنجم 22 فروردین -panom 22 farvardin
آزمون کلاس پنجم 25 آذر -azmon kelas panjom 25 azar
آزمون کلاس پنجم 26 بهمن -azmon kelas panjom 26 bahman
آزمون کلاس پنجم 31 فروردین -azmon kelas panjom 31 farvardin
آزمون کلاس پنجم 5 اردیبهشت -azmon kelas panjom 5 ordibehesht
آزمون کلاس پنجم 9 آذر -AZMON KELAS PANJOM 9 ZAR
آزمون کلاس پنجم بیست و سه آذر -azmon kelas panjom bisto se azar
آزمون کلاس چهارم 10 اسفند -azmon kelas chaharom 10 esfand
آزمون کلاس چهارم 11 آذر -azmon kelas chaharom 11 azar
آزمون کلاس چهارم 12 اسفند -AZMON KELAS CHAHAROM 12 ESFAND
آزمون کلاس چهارم 12 بهمن -azmon kelas chaharom 12 bahman
آزمون کلاس چهارم 14 بهمن -azmon kelas chaharom 14 bahman
آزمون کلاس چهارم 14 دی -azmon kelas chaharom 14 dey
آزمون کلاس چهارم 16 آذر -azmon kelas chaharom 16 azar
آزمون کلاس چهارم 16 دی -azmon kelas chaharom 16 dey
آزمون کلاس چهارم 16 دی -16 dey azmon kelas chaharom
آزمون کلاس چهارم 17 اسفند -azmon kelas chaharom 17 esfand
آزمون کلاس چهارم 17 اسفند -chaharom 17 esfand
آزمون کلاس چهارم 19 بهمن -AZMON KELAS CHAHAROM 19 BAHMAN
آزمون کلاس چهارم 21 بهمن -azmon kelas chaharom 21 bahman
آزمون کلاس چهارم 22 فروردین -azmon kelas chaharom 22 farvardin
آزمون کلاس چهارم 22 فروردین -22 farvardin chaharom
آزمون کلاس چهارم 25 آذر-azmon kelas chaharom 25 azar
آزمون کلاس چهارم 26 بهمن -azmon kelas sheshom 26 bahman
آزمون کلاس چهارم 28 بهمن -azmon kelas chaharom 28 bahman
آزمون کلاس چهارم 29 فروردین -azmon kelas chaharom 29 farvardin
آزمون کلاس چهارم 31 فروردین -azmon kelas chaharom 31 farvardin
آزمون کلاس چهارم 4 آذر -online 4
آزمون کلاس چهارم 5 اسفند -azmon kelas chaharom 5 esfand
آزمون کلاس چهارم 7 اردیبهشت -azmon kelas chaharom 7 ordibehesht
آزمون کلاس چهارم 7 دی -AZMON KELAS CHAHAROM 7 DEY
آزمون کلاس چهارم 9 آذر -azmon kelas chaharom 9 azar
آزمون کلاس چهارم بیست و سه آذر -azmon kelas chaharom bisto se azar
آزمون کلاس چهارم نه دی -azmon kelas chaharom noh dey
آزمون کلاس خانم هاشمی 10 اسفند -azmon kelas khanom hashemi 10 esfand
آزمون کلاس خانم همتی 28 بهمن -azmon kelas khanom hemati 28 bahman
آزمون کلاس خانم همتی 3 اسفند -AZMON KELAS KHANOM HEMATI 3 ESFAND
آزمون کلاس دوم 1 22 فروردین -azmon kelas dovom 1 22 farvardin
آزمون کلاس دوم 1 بیست و پنج آذر-azmon kelas dovom 1 bisto panj azar
آزمون کلاس دوم 1 بیست و سه آذر -azmon dovom 1 bisto se azar
آزمون کلاس دوم 1 بیست ویک بهمن -azmon kelas dovom 1 bisto yek bahman
آزمون کلاس دوم 1 چهارده بهمن -azmon kelas dovom 1 chahardah bahman
آزمون کلاس دوم 1 نه دی-azmon kelas dovom 1 noh dey
آزمون کلاس دوم 1 نوزدهم بهمن -AZMON KELAS DOVOM 1 NOZDAHOM BAHMAN
آزمون کلاس دوم 1 هفت دی -AZMON KELAS DOVOM 1 HAFT DEY
آزمون کلاس دوم 2 یازده آذر -kelas sevom 2 yazdah azar
آزمون کلاس سوم 1 نه دی --azmon kelas sevom 1 noh dey ...
آزمون کلاس سوم 1 16 دی -sevom 1 azmon 16 dey
آزمون کلاس سوم 1 بیست و سه آذر -azmon kelas sevom 1 bisto se azar
آزمون کلاس سوم 1 بیست و یک بهمن -azmon kelas sevom 1 bisto yek bahman
آزمون کلاس سوم 1 دوازده بهمن -azmon kelas sevom 1 davazdah bahman
آزمون کلاس سوم 1 شانزده آذر -azmon kelas sevom 1 shanzdah azar
آزمون کلاس سوم 1 نه آذر -azmon sevom 1 noh azar
آزمون کلاس سوم 1 نه دی -noh dey azmon kelas dovom 1
آزمون کلاس سوم 1 نه دی -azmon kelas sevom 1 noh dey
آزمون کلاس سوم 1 نوزده بهمن -azmon kelas sevom 1 nozdah bahman
آزمون کلاس سوم 1 نوزده بهمن -sevom 1 nozdah bahman
آزمون کلاس سوم 1 یازده آذر -azmon sevom 1 yazdah azar
آزمون کلاس سوم 2 شانزده آذر -azmon kelas sevom 2 shanzdah azar
آزمون کلاس سوم 2 نه آذر -azmon kelas sevom noh azar
آزمون کلاس سوم 2 یازده آذر -azmon kelas sevom 2 yazdah azar
آزمون کلاس سوم 2 یازده آذر -sevom 2 yazdah azar
آزمون کلاس ششم 10 اسفند -azmon kelas sheshom 10 esfand
آزمون کلاس ششم 11 آذر -azmon kelas sheshom 11 azar
آزمون کلاس ششم 12 اسفند -AZMON KELAS SHESHOM 12 ESFAND
آزمون کلاس ششم 12 بهمن -azmon kelas sheshom 12 bahman
آزمون کلاس ششم 14 بهمن -azmon kelas sheshom 14 bahman
آزمون کلاس ششم 14 دی -AZMON KELAS SHESHOM 14 DEY
آزمون کلاس ششم 16 آذر -azmon kelas sheshom 16 azar
آزمون کلاس ششم 16 دی -azmon kelas sheshom 16 dey
آزمون کلاس ششم 17 اسفند -azmon kelas sheshom 17 esfand
آزمون کلاس ششم 19 بهمن -AZMON KELAS SHESHOM 19 BAHMAN
آزمون کلاس ششم 21 بهمن -azmon kelas sheshom 21 bahman
آزمون کلاس ششم 22 فروردین -azmon kelas sheshom 22 farvardin
آزمون کلاس ششم 24 فروردین -azmon kelas sheshom 24 farvardin
آزمون کلاس ششم 26 بهمن -26 bahman kelas sheshom
آزمون کلاس ششم 3 اسفند -azmon kelas sheshom 3 esfand
آزمون کلاس ششم 31 فروردین -azmon kelas sheshom 31 farvardin
آزمون کلاس ششم 5 اردیبهشت -azmon kelase sheshom 5 ordibehesht
آزمون کلاس ششم 5 اسفند -azmon kelas sheshom 5 esfand
آزمون کلاس ششم 7 اردیبهشت -azmon kelas sheshom 7 ordibehesht
آزمون کلاس ششم 7 دی -AZMON KELAS SHESHOM 7 DEY
آزمون کلاس ششم 9 دی -azmon kelas sheshom 9 dey
آزمون کلاس ششم بیست و سه آذر -azmon kelas sheshom bisto se azar
آزمون مجدد پایه پنجم 2 آذر-onlineexme80
آزمون مجدد پایه سوم 1 دوم آذر-onlineexame2
آزمون مجدد سوم 2 یازده آذر -azmon mojadad sevom 2 yazdah azar
آزمون مجدد کلاس سوم 2 یازده آذر -azmon mojadad sevom 2 yazah azar
آزمون25آذر سوم2-azmon25-9-3
آزمونک 7دی سوم دو-7
اخبار تصویری-picnews
ارتباط-address
ارتباط با ما-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
برد-boardportfolio
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
دوم دو 14 بهمن-azmon14-11
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سوم 1 9 آذر -سوم 1 9 آذر
سوم 1 دوم آذر -1
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کلاس چهارم -kelas chaharom hejdah azar
کلاس دوم 1 شانزده آذر -dovom 1shanzdah azar
کلاس دوم 1 نه دی -kelas dovom 1noh dey
کلاس دوم 1 هجده آذر -kelase dovom 1 hejdah azar
کلاس دوم 1 هجده آذر -kelas dovom 1 hejdah azar
کلاس دوم 2 شانزده آذر -kelase dovom 2 shanzdah azar
کلاس دوم 2 هجده آذر -dovom 2 hejdah azar
کلاس سوم 1 25 آذر -KELAS SEVOM 1 25 AZAR
کلاس سوم 1 چهار ده دی -kelas sevom 1 chahardah dey
کلاس سوم 1 نه دی -noh azar sevom 1....
کلاس سوم 1 هجده آذر -sevom 1 hejdah azar
کلاس سوم 1 هفت دی -KELAS SEVOM 1HAFT DEY
کلاس سوم 1 هفت دی -KELAS SEVOM 1 HAFT DEY
کلاس سوم 2 9 دی -kelas sevom 2 noh dey
کلاس سوم 2 هجده آذر -kelase sevom 2 ejdah azar
کلاس ششم 25 آذر-kelas sheshom 25 azar
کلاس ششم هجده آذر -kelas sheshom hejdah azar
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گالری فیلم-galleryFilm
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
نوری 12بهمن-norii12
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser